APV- Darbo vietos rizikos vertinimas

Darbo inspekcija kontroliuoja įmones, savo veiklą vykdančias Danijoje; ji tikrina daniškas ir užsienio bendroves. Priežiūra vykdoma nuolat. Kontrolę atliekantys asmenys vyksta į įmones ir vertina, ar laikomasi darbuotojų sveikatos ir darbo saugos taisyklių. Jie stebi, pvz., ergonomiką, triukšmą, ir vertina nelaimingų atsitikimų riziką.

Darbo inspekcija taip pat tikrina, ar užsienio bendrovės pateikė pranešimus Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrui (dan. sutr. RUT) ir ar juose nurodyta informacija teisinga.

Darbo inspekcijos darbuotojai dažnai atvyksta atlikti kontrolės neįspėję iš anksto

Jeigu Darbo inspekcija per kontrolinę patikrą nustato, jog įmonė nepaiso įstatymo reikalavimų, ji oficialiai nurodo bendrovei užtikrinti, kad įstatymo būtų laikomasi.

Ypatingais atvejais Darbo inspekcija gali uždrausti tęsti darbus tol, kol bus išspręsta darbuotojų sveikatos ir darbo saugos problema. Be to, nustačiusi, kad nesilaikoma aiškių ir visiems žinomų taisyklių, ji gali įmonei skirti baudą.

Darbo inspekcija, įpareigojusi įmonę įvykdyti tam tikrus įsipareigojimus, gali dar kartą atvykti ir patikrinti, ar ji įvykdė įsipareigojimus.

Praneškite apie nelaimingą atsitikimą darbe

Jūs, kaip darbdavys, esate įpareigoti pranešti apie nelaimingą atsitikimą darbe. Tai taip pat galioja tuo atveju, jeigu jūs turite užsienio šalies įmonę, kuri Danijoje laikinai vykdo darbus.

Ar Jūsų įmonė turi APV (Rizikos vertinimą)?

Kiekviena kompanija, kurioje dirba žmonės, turi būti paruošta sveikatos ir saugos rizikos vertinimui. Tai yra ES taisyklė, galiojanti visoje Europoje. Todel darbo inspekcija kontroliuoja įmones, savo veiklą vykdančias Danijoje; ji tikrina daniškas ir užsienio bendroves

Rizikos vertinimo procesas padeda įvertinti, ar yra problemų, susijusių su sveikata ir sauga,bei padeda nustatyti planą, skirtą išspręsti tokias problemas, kol nesusižeidė žmonės.

Darbo inspekcijos darbuotojai dažnai atvyksta atlikti kontrolės neįspėję iš anksto

Reikalavimai APV (rizikos vertinimui):

●APV turi parengti kartu darbdavys, sveikatos ir saugos organizacija arba darbuotojai.

●APV reikia parengti raštu  ant popieriaus, arba elektroniniu būdu.

●APV turi būti prieinamas darbo vietoje taip, kad jį galėtų perskaityti administracija, darbuotojai ir Danijos darbo aplinkos inspekcija

●Į APV turi įeiti kompanijos sveikatos ir saugos iniciatyvų apžvalga ir problemų apibūdinimai.

●Jei yra su sveikata ir sauga susijusių problemų, APV plane taip pat turi būti pridėtas veiksmų planas, skirtas reaguoti į problemas, kurių negalima išspręsti iš karto.

●APV reikia peržiūrėti bent kas trejus metus.

Padedame parengti rizikos planą jūsų darbovietėje susisiekite + 45 28 87 13 68 arba info@mybaltic.dk