RUT – Užsienio Paslaugų Teikėjų Registras


Užsienio įmonės, veiklą vykdančios Danijoje, privalo laikytis šios šalies taisyklių, pvz., dėl darbo aplinkos ir mokesčių. Kad Danijos valdžios institucijos galėtų jas prižiūrėti, bendrovės privalo užsiregistruoti Užsienio šalių paslaugų teikėjų registre (dan. sutr. RUT). – Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Jei jūsų užsienio bendrovė laikinai vykdys veiklą Danijoje, privalote apie tai ir įmonės veiklos tikslus pranešti Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrui (dan. sutr. RUT). Šis reikalavimas taikomas ir savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie nesamdo darbuotojų, bei įmonėms, kurios gimtinėje realiai jokios veiklos nevykdo.

Užsienio bendrovių inspektavimas

Darbo inspekcija kontroliuoja įmones, savo veiklą vykdančias Danijoje; ji inspektuoja daniškas ir užsienio bendroves. Priežiūra vykdoma nuolat, vadovaujantis Danijos darbuotojų sveikatos ir darbo saugos įstatymu. Kontrolę atliekantys asmenys vyksta į įmones ir vertina, ar laikomasi darbuotojų sveikatos ir darbo saugos taisyklių. Jie stebi, pvz., ergonomiką, triukšmą, ir vertina nelaimingų atsitikimų riziką.

Darbo inspekcija taip pat tikrina, ar užsienio bendrovės pateikė pranešimus Užsienio šalių paslaugų teikėjų registrui (dan. sutr. RUT) ir ar juose nurodyta informacija teisinga.

Darbo inspekcijos darbuotojai dažnai atvyksta atlikti kontrolės neįspėję iš anksto

Danijoje darbo užmokesčio ir darbo sąlygas kolektyvinėse sutartyse reglamentuoja socialiniai partneriai. Taigi atlikdama kontrolę Darbo inspekcija šių dalykų netikrins.

Darbo inspekcijos atsakomieji veiksmai

Jeigu Darbo inspekcija per kontrolinę patikrą konstatuoja, jog įmonė nepaiso įstatymo reikalavimų, ji oficialiai nurodo bendrovei užtikrinti, kad įstatymo bus laikomasi.

Ypatingais atvejais Darbo inspekcija gali uždrausti tęsti darbus tol, kol bus išspręsta darbuotojų sveikatos ir darbo saugos problema. Be to, nustačiusi, kad nesilaikoma aiškių ir visiems žinomų taisyklių, ji gali įmonei skirti baudą.

Darbo inspekcija, įpareigojusi įmonę įvykdyti tam tikrus įsipareigojimus, gali dar kartą atvykti ir patikrinti, ar ji tai padarė.

Atliekant kontrolę visuomet stengiamasi užmegzti dialogą ir patarti, siekiant, kad įmonės administracija suvoktų, kodėl Darbo inspekcija vertina, jog joje nesilaikoma darbuotojų sveikatos ir darbo saugos taisyklių, ir ką reikia daryti toliau, sprendžiant šio pobūdžio problemas.


Ką reikia atlikti?
Svetainėje adresu www.virk.dk rasite formą, kurią reikia užpildyti, tokiu būdu užregistruosite įmonę ir veiklos rūšį.
Pranešti reikia apie visas vykdomas veiklos rūšis. Nusiuntę šią formą, gausite patvirtinimą su RUT registracijos numeriu, kurį turėtumėte naudoti,
bendraudami su Danijos valdžios institucijomis.


Kada pateikti pranešimą?
Pranešti apie vykdomą veiklą privalote prieš pradėdami ją vykdyti. Pakeitimai turi būti paskelbti ne vėliau kaip pirmąją savaitės dieną po to, kai pakeitimai įsigalioja. Jeigu pranešimą pateiksite jau pradėję vykdyti
veiklą, galite būti nubausti. Taip pat galite būti nubausti, pateikę neteisingą ar neišsamią informaciją.


Įrodymų pateikimas
Jei darbas yra statinių, statybos, miškininkystės, žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ar valymo srityse, turite pateikti įrodymą bendrovei arba fiziniui asmeniui, su kuriuo sudarėte sutartį, norėdami vykdyti veiklą, kad pateikėte pranešimą RUT registrui. Jeigu to nepadarysite, bendrovė arba fizinis asmuo bus priverstas informuoti Danijos darbo aplinkos inspekciją. Pranešimo pateikimo patvirtinimas yra tinkamas įrodymas.

Parengta pagal Arbejdstilsynet, www.virk.dk