Taisyklės ir sąlygos

 1.Nuostatų ir sąlygų taikymas
1.1. Šiose „Baltic Enterprise ApS“ (toliau – Bendrovė) sąlygose nustatomos visų konsultavimo ir konsultavimo paslaugų teikimo iš Bendrovės Klientui sąlygos.
1.2. Esant bet kokiam šių sąlygų ir Kliento bendrųjų sąlygų neatitikimui, pirmenybė teikiama toliau nurodytiems dalykams.
1.3. 4.3, 4.4 ir 9.1 nuostatų punktai bus taikomi tik verslo klientams.
  2. Sutartis tarp kliento ir bendrovės
2.1. Bendrovės paslaugos (nuo šiol „Paslaugos“) yra aprašytos Kliento ir Bendrovės bendradarbiavimo sutartyje.
2.2. Bendrovė siekia kokybiško klientų aptarnavimo, todėl siekiama, kad paslaugos teikimas atitiktų šalių sutartą laiko terminą. El. paštu Klientas gaus sąskaitą už sutartą Paslaugą, kurią jis turi sumokėti per 7 dienas, iki kol bus pradėti numatyti darbai.
2.3. Bet koks sutarties pratęsimas ar pakeitimas turi būti padarytas Kliento ir Bendrovės susitarimu bei pateikta raštu.
  3.Kliento įsipareigojimai
3.1. Atsižvelgiant į mūsų efektyvumo siekimą, tikimasi, kad abi šalys aktyviai dalyvaus procese ir nuolat informuos vienas kitą apie su Paslaugos teikimu susijusius pakitimus.
3.2. Bendrovė tikisi lojalaus bendradarbiavimo, kai Klientas nuosekliai informuoja Bendrovę apie bet kokius duomenys, padedančius išspręsti užduotį ir taip suteikti sutartą Paslaugą. Be to, tikimasi, kad Klientas nedelsdamas informuos Bendrovę apie bet kokius pageidavimus, pasiūlymus ar kitus klausimus, kurie domina Klientą ir yra būtini teikiant sutartą Paslaugą.
3.3. Tikimasi, kad Klientas suteiks prieigą prie būtinų duomenų ir informacijos, taip pat darbuotojai, kurie gali padėti įvykdyti sutartą paslaugą.
  4. Mokėjimo sąlygos ir išlaidos
4.1. Bendrovės mokestis už sutartos Paslaugos įvykdymą apskaičiuojamas pagal Bendrovės internetinį (interneto svetainėje esantį) kainyną, nebent raštu ar žodžiu susitarta kitaip. Kainoraštyje nurodytos kainos yra be PVM ar kitų taikomų mokesčių.
4.2. Bendrovės paslaugos, kurios nėra įtrauktos į internetinį kainyną, yra apmokamos už valandinį atlygį, kuris sutariamas bendradarbiavimo sutartyje.
4.3. Jei nesusitarta kitaip, Klientas privalės atsiskaityti už Paslaugą kas mėnesį ir per 7 dienų mokėjimo terminą. Klientas savo prašymu gali pratęsti mokėjimo terminą esant ypatingoms aplinkybėms, kurias nustato Bendrovė.
4.4. Klientas yra atsakingas už tai, kad sąskaitų apmokėjimas neviršytų sutarto termino. Laiku neapmokėjus sąskaitos, Bendrovė turi teisę laikinai sustabdyti savo paslaugą bei užlaikyti gautus Kliento dokumentus, kol ji bus apmokėta.
  5. Konfidencialumas
5.1. Bendrovės darbuotojams taikoma konfidencialumo pareiga dėl informacijos, kurią ji gauna atlikdama darbą Klientui. Konfidencialumo pareiga nesibaigia po to, kai Klientui pristatoma sutarta Paslauga. Informacija neturėtų būti atskleista trečiosioms šalims be išankstinio rašytinio Kliento sutikimo.
5.2. Bendrovė tikisi abipusio supratimo renkant ir tvarkant konfidencialią medžiagą ir informaciją, kuri yra Bendrovės ir Kliento atlikto darbo dalis.
5.3. Jei bendrovė yra teisiškai įpareigota atskleisti konfidencialią medžiagą teismo ar valdžios institucijos, tai nebus laikoma konfidencialumo pažeidimu. Bendrovė privalo apie tai pranešti Klientui prieš pat atskleidimą (tiek, kiek tai praktiškai įmanoma ir leidžia įstatymai).
  6. Asmeniniai duomenys
6.1. Bendrovė atsižvelgia į nustatytus asmens duomenų apsaugos ir konfidencialumo lūkesčius. Bendrovė renka ir tvarko duomenis pagal Danijos įstatymus ir pagal ES duomenų apsaugos reglamentą (GDPR) ir Duomenų apsaugos įstatymą.
  7. Atsakomybė ir atsakomybės išimtys
7.1. Bendrovė yra atsakinga už sutartą Kliento aptarnavimą pagal Danijos įstatymų bendrąsias taisykles ir pagal šias nuostatas.
7.2. Bendrovė neatsako už netiesioginius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, veiklos nuostolius, prarastą pelną ar prestižą.
7.3. Nepaisant to, kas išdėstyta, Bendrovės atsakomybė apsiriboja suma, kurią sumokės Bendrovės atsakomybės draudimas dėl klaidų ar aplaidumo, neviršijant 1 000 000 DKK už žalą per metus.
  8. Ginčai, nesutarimai ir jurisdikcija
8.1. Nagrinėjamai Bendrovės ir Kliento sutarčiai taikomi Danijos įstatymai.
8.2. Bet kokį ginčą, kuris gali kilti dėl Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant turiniu, nutraukimu, apimtimi ar pažeidimu, reglamentuoja Danijos įstatymai ir bylos nagrinėjimo metu jį turi išspręsti Kliento jurisdikcijos teismas.
  9. Pranešimas apie sutarties nutraukimą
9.1. Paslaugų sutartis tarp Kliento ir Bendrovės gali būti nutraukta bet kurios iš šalių noru, apie tai įspėjus prieš mėnesį, nebent suinteresuotos šalys susitarė kitaip. Pasibaigus susitarimui, taikomos nuostatos, kurios pagal savo pobūdį turi būti nutrauktos.
9.2. Jei valstybinės institucijos teigia, kad Klientas turi problemų su viešuoju sektoriumi, Bendrovė turi teisę nutraukti savo paslaugą, išsiųsdama klientui raštišką įspėjimą.