+45 27 63 21 95 info@mybaltic.dk
I - V: 9:00 - 17:00
0 Items

Enkeltmandvirksomhed е датската версия на българския “Едноличен търговец”. В Дания не съществува такова понятие като патент или сертификат за индивидуална дейност. Този тип компания заплаща МОМС, т.е. ДДС 25% и B-Skat за 10 месеца от календарната година. Нe се облага с лихва, но има проценти, които се изчисляват въз основа на размера на печалбата. Enkeltmandvirksomhed може да има служители. С enkeltmandvirksomhed вие носите отговорност за всичките си активи, а в случай на фалит целият дълг на компанията преминава към собственика на бизнеса, т.е. към частното лице.

Компанията не представя месечни отчети, но годишната лична данъчна декларация трябва да съдържа подробни отчети, включващи счетоводни данни. 

Всички печалби на компанията са печалби и на собственика.

Периоди на отчитане на МОМС (ДДС) – могат да бъдат по избор – на тримесечие или полугодие.

Данъчна година – от 1 януари до 31 декември или достигането на оборот от 1,5 млн. крони, когато компанията е създадена в средата на годината.

Ако е избран тримесечен период на отчитане на МОМС (ДДС), той може автоматично да бъде променен през следващата отчетна година на шестмесечен период на плащане на МОМС (ДДС), когато данъкът се плаща редовно и без закъснение..

IVS и APS са длъжни да представят годишен отчет половин година след края на счетоводната година. Данъкът върху дохода и МОМС (ДДС) са задължителни, но ако разбира се, ако компанията няма печалба, тогава не се плаща данък върху дохода.

И двете компании могат да имат служители, както и да командироват персонала си.

Holding – нефинансово предприятие, което не се занимава с никаква дейност. Той е предназначен за създаване и администриране на други компании от фирмения портфейл.

Когато компанията има дори и един служител, възниква задължителната застраховка на служителите arbejdsskadeforsikring. Застраховката е задължителна, глобите варират от 5000 ДКК и така всеки месец до сключване на застрахователния договор.

Що се отнася до застраховането, препоръчително е да имате съответно ипотека върху имуществото, ако застраховате имущество на клиента.

При IVS или APS на собствениците могат да бъдат изплащат дивиденти. Те се изплащат след заплащане на всички данъци, включително и данъка върху дохода. Ако размерът на дивидента е по-малък от 50 000, не е необходимо да плащате допълнително данък дивидент, но ако е по-висок, трябва да платите данък върху дохода от дивидентите.

В момента, в който компанията назначи даже един служител, APV (Arbejdspladsvurdering – характеристика на работното място според изискванията за безопасност на труда) е задължителна, съгласно изискванията на Arbejdstilsynet (подобно на българската Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”).
APV – характеристика на работното място, базирана на отговорите на служителите на специално съставени въпросници за служители. По принцип APV трябва да бъде проследяваща безопасността при работа и всеки служител трябва да подпише, че е запознат с нея. Включва сертификати за курс за оказване на първа помощ, описания/формулировки на веществата с данни и инструкции за употреба, изисквания за безопасност на труда и др., особено важни при строителни фирми или фирми за почистване, които използват строителни скелета, стълби и др.