+45 27 63 21 95 info@mybaltic.dk
I - V: 9:00 - 17:00
0 Items

По принцип има редица общи условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да имате право на държавна пенсия. Тези условия обаче могат да бъдат променени.

Пенсионна възраст
Националната пенсия може да се изплаща на хора, навършили пенсионната възраст, която днес е 65,5 години.
Пенсионната възраст постепенно ще се увеличава до 67 години в периода 2019-2022 година. Това се случва с половин година във всяка от годините 2019, 2020, 2021 и 2022. Можете да получавате пенсия за осигурителен стаж и възраст на възраст 65 години, ако сте родени на 31 декември 1953 г. или по-рано.

Основни изисквания
Има три основни изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да може дадено лице да получи пенсия в Дания:

  • Лицето трябва да има датско гражданство (гражданство)
  • Лицето трябва да има постоянно пребиваване в Дания
  • Лицето трябва да пребивава постоянно в кралството най-малко 3 години между 15-годишна възраст и пенсионна възраст

Има редица изключения от тези основни условия. Пенсия не може да бъде отпусната, ако не са изпълнени основните условия или едно от изключенията.

Изключения от изискванията за датско гражданство

Лицата, които постоянно пребивават в Кралството в продължение на поне 10 години между 15-годишна възраст и пенсионна възраст, имат право на датска пенсия, даже и да не са датски граждани. Но те трябва да имат най-малко пет години пребиваване непосредствено преди датата на пенсиониране. Ако лицето за пръв път кандидатства за пенсия в момент, когато вече е достигнало пенсионна възраст, изискването за пребиваване в страната трябва да бъде изпълнено и след навършване възрастта за пенсиониране.

Изключения от изискванията за датско гражданство

Отпада изискването за гражданство за работници и самостоятелно заети лица, както и за студенти, които са граждани на държава от ЕС или ЕИП и Швейцария и членовете на техните семейства.

Чуждестранните граждани, които не отговарят на тези условия, могат да получават национална пенсия, само ако се сключи конвенция със страната, от която идват и те изпълняват условията на конвенцията.

Бежанците имат право на датска национална пенсия при равни условия с датските граждани, ако им е било разрешено пребиваване съгласно раздел 7 или раздел 8 от Закона за чужденците.

Изключения от изискването за постоянно пребиваване в Дания

Лицата с датско гражданство, които са достигнали пенсионна възраст за старост, могат да получават националната пенсия в чужбина, ако са живели в Дания поне 30 години между 15-годишна възраст и пенсия за старост.

Други лица с датско гражданство могат да получават националната пенсия в чужбина, ако пенсионерът е имал поне 10 години пребиваване в Дания през периода от 15-годишна възраст, или е живял в Дания поне ¼ от времето от навършване на възраст 15 години до момента, от който се отпуска пенсията. Изискването за пребиваване трябва да бъде изпълнено за непрекъснат период до момента на отпускане на пенсията. За пенсионерите поради старост, които искат да получават пенсията си в чужбина, трябва да бъдат изпълнени условията за пенсия поради старост.

В някои случаи при специални обстоятелства може да се запази правото на получаване на пенсия от лицата, получаващи държавна пенсия, преди да се установят постоянно в чужбина.

Изискването за постоянно пребиваване в Дания не се прилага за работници и самостоятелно заети лица, както и за студенти, които са граждани на държава от ЕС или ЕИП и членове на техните семейства. Тези лица могат да получават пенсия при същите условия в друга държава от ЕС или ЕИП, както и в Швейцария, както в Дания. За други чужденци изискването за пребиваване може да бъде отменено по споразумение със страната, от която произхождат.

Лица над пенсионна възраст с датско гражданство, които са спечелили правото на пенсия въз основа на поне 30 години постоянно пребиваване в Дания, могат да получават датска национална пенсия, докато живеят в чужбина.

Служителите и самостоятелно заетите лица, както и студентите, които са граждани на държава от ЕС или ЕИП и Швейцария и членовете на техните семейства, могат да получат датска национална пенсия, когато живеят в една от тези страни. За останалите чужденци изискването за пребиваване може да бъде отменено по споразумение с държавата, от която произхождат.

Освобождаване от изискването за три години постоянно пребиваване в кралството

За работници и самостоятелно заети лица, както и за студенти, които са граждани на държава от ЕС или ЕИП и Швейцария и членовете на техните семейства, периодите на начисляване в други държави от ЕС или ЕИП се отчитат за три години, така че да могат да удовлетворят едногодишна заетост или пребиваване в Дания, за да имат правото на датска пенсия.

За други чужденци изискването за пребиваване може да бъде отменено по споразумение със страната, от която произхождат.

Принцип на начисляване

Принципът на пенсиониране за лицата, навършили пенсионна възраст, се основава на действителния период, през който индивидът е живял в страната между 15-годишна възраст и възрастта за пенсиониране. Правото на пълна пенсия за старост е обусловено от 40 години постоянно пребиваване тук в кралството между 15-ата година и пенсията за старост. Ако човек не е пребивавал в Дания, Фарьорските острови или Гренландия в продължение на 40 години, той ще получи само част от пълната датска пенсия, пропорционално спрямо 40-те години на времето, което лицето е живяло в кралството.

За лица, които навършват пенсионна възраст на 1 юли 2025 г. или по-късно, правото на пълна пенсия за старост е обусловено от постоянно пребиваване тук, в кралството, най-малко 9/10 от периода на придобиване от 15-годишна възраст до пенсионната възраст. Ако човек не е пребивавал в кралството най-малко 9/10 от периода на придобиване на права от 15-годишна възраст до възрастта за пенсиониране, пенсията се определя според съотношението на времето на пребиваване и 9/10 от периода на придобиване.

https://star.dk/ydelser/pension-og-efterloen/folkepension-og-foertidspension/folkepension/betingelser-for-folkepension/